Niconico
日本
动漫之家

Niconico

NICONICO是一家日本动画弹幕网站,常被简称为niconico或nico等,与YouTube等视频分享网站相似,但NICONICO的独特之处在于观众的留言会以弹幕的形式出现在视频上。

标签: